:شرح کن

DEFINE:

”One desires something only for its use. This includes other people” (Machiavellianism)

 

One may desire love because it promises to get rid of existential anxieties by finding meaning in life through the lover. In finding a complementary half, lovers gain a sense of fullness and an end to the stressful thought of being alone. Indeed, loving relationships can relieve anxieties regarding self-worth and self-esteem because one is valued, accepted, and desired by another.

 

It is no wonder that lovers want love to last. It is no wonder that lovers want to promise “Till death do us part”. Lovers tend to want some kind of assurance of the future with each other for better or for worse, that is, no matter what might change in the future. And because lovers believe that love will last a lifetime, they establish each other as a primary source of meaning in their lives.

 

Neuroscientists have indicated that as people fall in love, the brain consistently releases a certain set of chemicals like dopamine and serotonin, the same compounds released by amphetamine, stimulating the brain's pleasure center and leading to side effects such as increased heart rate, loss of appetite and sleep, and an intense feeling of excitement. Research has indicated that this stage usually only lasts from one and a half to three years.

 

These chemical reactions could be the essence of what creates passion. Love starts with passion and commitment but what happens when the release of these chemicals stops?

 

Romantic relationships seem to promise certainty and comfort in an unpredictable and changeable world but what we lack to consider is that we ourselves are in transition and changeable as well.

 

Existentially, we are born into an ever-changing, unstable world, and in it we are always evolving and free to define ourselves as we choose through life. At every moment, possibilities lie before us, meaning that lovers and feelings are liable to change. This makes romantic loving inherently insecure, which is ideally bound to last forever.

 

“And because romantic loving is insecure, melancholy plagues it.” (Kierkegaard)

 

If passions change, lovers evolve, it is unrealistic to expect the initial phases of love to last naturally. To make major life decisions based on romantic whims is naïve if not negligent.

 

"Happiness never comes from outside of us, it only comes from within."

"انسان هر چه می خواهد به خاطر استفاده اش است، هرچه و هرکس." (ماکیاولیسم)

 

انسان به دنبال عشق است، شاید چون عشق پوچی زندگی را از یادش می برد. شاید چون در معشوق معنایی عمیق تر از زندگی می یابد.

 

از تنهایی می گریزد، اعتماد به نفس می خواهد. شاید عشق این دلشوره ها را از بین می برد.عجیب نیست که به دنبال عشق ابدی می گردد، که تا پای مرگ با معشوق باشد. تعهد می خواهد، در هر صورتی و در هر شرایطی. معشوق را هدف اصلی زندگی خود می کند، با این امید که عشق جاودانه است.

 

مغز را مطالعه کردند، به این نتیجه رسیدند که با شروع عشق، مغز دوپامین ترشح می کند. دوپامین حس لذّت را فعال می کند و باعث تپش قلب، کمبود خواب واشتها می شود. اما این ترشحات از یک و نیم تا سه سال بیشتر دوام ندارند و خشک می شوند.

 

شاید این ترشحات عامل اصلی شور و شوقی است که عشق از آن پدید می آید و تعهّد می طلبد. ولی اگر طبیعتا این ترشحات فانی اند، در طول زمان چه بر سر عشق می آید؟

 

می گویند در این دنیای بی ثبات و غیر قابل پیشبینی عشق نوید از آرامش و ثبات را می دهد. فراموش می شود که انسان ذاتا خودش همیشه در حال تغییر و تحوّل است، مدل کوچکی از بی ثباتی این دنیای بزرگ.

 

ما در این ناثباتی پدید آمدیم و از کودکی به طور مداوم در حال تحوّلیم. در طول زندگی به مراتب از خود شخصیت جدیدی می سازیم و چون ذاتا متغیّریم احساساتمان نیز در معرض تغییرند. وبه همین دلیل عشقی که باید جاودانه باشد در بطن نا استوار می شود.

 

"و چون عشق ذاتا نا استوار است عفونت می کند"  (سورن کی یرکگو)

 

اگر احساسات متغییرند و انسان دائما در حال تحوّل، غیر منطقی است که حرارت عشق را ابدی ببینیم. و اگر تصمیمات مهمّ ما تحت تاثیر این حرارت فانی باشند کوته اندیشیده ایم و آینده را قربانی حال کرده ایم.

 

"خوشبختی بر انسان هیچ وقت از بیرون نمی تابد، بلکه از درون می درخشد."

Bod project, Eshgh. By Farbod Khoshtinat. Persian, Iranian Alt Rock Electronic Music.